نحوه ی پرداخت

آن دسته از عزیزانی که نحوه ی پرداخت خود را از درگاه های موجود انجام داده اند سفارشاتشان مورد تایید بوده و در حال آماده سازی می باشد

و مابقی افراد که نحوه ی پرداخت خود را کارت به کارت انتخاب نموده اند ، لطفا رسید های پرداخت خود را ارسال نموده در غیر این صورت سفارشاتشان به منزله ی کنسل شدن سفارش میباشد.