سفارشات کنسل شده

بنا بر اطلاعیه اعلام شده در وب سایت با ماسک ، مجموعه باماسک از ارسال بیش از 3 بسته ی 50 تایی برای هر آدرس خود داری نموده و آن دسته از دوستانی که سفارشات خود را در تعداد بیشتر ثبت و مبلغ آن را پرداخت نموده اند ، سفارشاتشان مورد تایید نبوده و بعد از ارتباط گرفتن با آنها مبالغ عودت داده میشود .