زمان ارسال سفارشات

زمان ارسال سفارشات مطابق زمان اعلام شده در هنگام ثبت سفارش میشود و اگر در پیگیری سفارشات متوجه تاریخ جدید در وب سایت گردیدید آن تاریخ برای سفارش های جدید بوده و زمان ارسال هر سفارش بر روی فاکتور دریافتی در خرید ثبت شده است.

در صورت عدم حضور در آدرس محل تحویل و مرجوع شدن سفارش، هزینه ارسال مجدد بر عهده سفارش دهنده می باشد.